DMA_FLAG説明
DMA1_FLAG_GL1DMA1 Channel1 グローバル・フラグ
DMA1_FLAG_TC1DMA1 Channel1 転送完了・フラグ
DMA1_FLAG_HT1DMA1 Channel1 半転送・フラグ
DMA1_FLAG_TE1DMA1 Channel1 転送エラー・フラグ
DMA1_FLAG_GL2DMA1 Channel2 グローバル・フラグ
DMA1_FLAG_TC2DMA1 Channel2 転送完了・フラグ
DMA1_FLAG_HT2DMA1 Channel2 半転送・フラグ
DMA1_FLAG_TE2DMA1 Channel2 転送エラー・フラグ
DMA1_FLAG_GL3DMA1 Channel3 グローバル・フラグ
DMA1_FLAG_TC3DMA1 Channel3 転送完了・フラグ
DMA1_FLAG_HT3DMA1 Channel3 半転送・フラグ
DMA1_FLAG_TE3DMA1 Channel3 転送エラー・フラグ
DMA1_FLAG_GL4DMA1 Channel4 グローバル・フラグ
DMA1_FLAG_TC4DMA1 Channel4 転送完了・フラグ
DMA1_FLAG_HT4DMA1 Channel4 半転送・フラグ
DMA1_FLAG_TE4DMA1 Channel4 転送エラー・フラグ
DMA1_FLAG_GL5DMA1 Channel5 グローバル・フラグ
DMA1_FLAG_TC5DMA1 Channel5 転送完了・フラグ
DMA1_FLAG_HT5DMA1 Channel5 半転送・フラグ
DMA1_FLAG_TE5DMA1 Channel5 転送エラー・フラグ
DMA1_FLAG_GL6DMA1 Channel6 グローバル・フラグ
DMA1_FLAG_TC6DMA1 Channel6 転送完了・フラグ
DMA1_FLAG_HT6DMA1 Channel6 半転送・フラグ
DMA1_FLAG_TE6DMA1 Channel6 転送エラー・フラグ
DMA1_FLAG_GL7DMA1 Channel7 グローバル・フラグ
DMA1_FLAG_TC7DMA1 Channel7 転送完了・フラグ
DMA1_FLAG_HT7DMA1 Channel7 半転送・フラグ
DMA1_FLAG_TE7DMA1 Channel7 転送エラー・フラグ
DMA2_FLAG_GL1DMA2 Channel1 グローバル・フラグ
DMA2_FLAG_TC1DMA2 Channel1 転送完了・フラグ
DMA2_FLAG_HT1DMA2 Channel1 半転送・フラグ
DMA2_FLAG_TE1DMA2 Channel1 転送エラー・フラグ
DMA2_FLAG_GL2DMA2 Channel2 グローバル・フラグ
DMA2_FLAG_TC2DMA2 Channel2 転送完了・フラグ
DMA2_FLAG_HT2DMA2 Channel2 半転送・フラグ
DMA2_FLAG_TE2DMA2 Channel2 転送エラー・フラグ
DMA2_FLAG_GL3DMA2 Channel3 グローバル・フラグ
DMA2_FLAG_TC3DMA2 Channel3 転送完了・フラグ
DMA2_FLAG_HT3DMA2 Channel3 半転送・フラグ
DMA2_FLAG_TE3DMA2 Channel3 転送エラー・フラグ
DMA2_FLAG_GL4DMA2 Channel4 グローバル・フラグ
DMA2_FLAG_TC4DMA2 Channel4 転送完了・フラグ
DMA2_FLAG_HT4DMA2 Channel4 半転送・フラグ
DMA2_FLAG_TE4DMA2 Channel4 転送エラー・フラグ
DMA2_FLAG_GL5DMA2 Channel5 グローバル・フラグ
DMA2_FLAG_TC5DMA2 Channel5 転送完了・フラグ
DMA2_FLAG_HT5DMA2 Channel5 半転送・フラグ
DMA2_FLAG_TE5DMA2 Channel5 転送エラー・フラグ

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2011-11-10 (木) 12:06:06